THESIS


MEHMET SALIH NAS, (2016). Bazı biyomoleküllerin biyokütle ve oksit maddelerle immobolizasyonu ve karakterizasyonun incelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı

  • (Immobolization of Some Biomolecules on the Biomass and Oxıdes and Investigation of Their Characterizations)

ONUR ULUS, (2015). Polipropilen/modifiye diatomit ile hazırlanan kompozit filmlerin sentezi ve karakterizasyonu, Balıkesir Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı

  • (Synthesis and Characterization of Composite Films Prepared with Polypropylene / Modified Diatomite)

HASAN CETIN, (2015). Modifiye edilmis silika ile hazırlanan polipropilen kompozit filmlerin sentezi ve karakterizasyonu, Balıkesir Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı

  • (Synthesis and Characterization of Polypropylene Composite Films Prepared by Modified Silica)

EMINE KADIOGLU, (2014). Endüstride kullanılan bazı polimer/oksit minerali kompozit filmlerinin sentezi ve karakterizasyonu, Balıkesir Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı

  • (Synthesis and Characterization of Some Polymer / Oxide Mineral Composites Films Used in Industry)

CIHAN YILDIZ, (2013). Maxılon yellow 4GL boyar maddesinin bazı oksit mineralleri yüzeyine adsorpsiyonuna ait deneysel dizaynı ve optimizasyonu, Balıkesir Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı

  • (Experimental Design and Optimization of Adsorption of Maxılon Yellow 4GL Dye onto Some Oxide Mineral Surfaces)

VELI DALKIRAN, (2011). Kazein yüzeyine bazı boyar maddelerin adsorpsiyonu, Balıkesir Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı

  • (Adsorption of Some Dyes onto Casein Surface)

ADEM KARADAG, (2008). Endüstriyel atık sulardan bazı metal iyonlarının biyoadsorbent kullanılarak giderimi, Balıkesir Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Anabilim Dalı

  • (Removal of Some Metal Ions from Industrial Wastewater Using Bioadsorbent)